Insamling

KomMed Cloud insamlingsfunktioner baseras på mångårig erfarenhet av IT-lösningar för att underlätta givandet. KomMed Cloud vidareutvecklas kontinuerligt och är en integrerad lösning som samverkan med andra närliggande funktioner.

Kommer vi att öka våra insamlingar genom att använda KomMed Cloud?
Detta är naturligtvis omöjligt att garantera. Ett professionellt IT-stöd har dock ofta visat sig vara en viktig förutsättning för goda insamlingsresultat. Genom att följa upp officiell branschstatistik har vi konstaterat att våra kunder som regel överträffar branschsnittet när det gäller ökningstakten med sina insamlingar. Det kan ha många orsaker. Ett bra IT-stöd kan dock vara en av dessa.

Varför är det viktigt att ha en genomtänkt insamlingsstrategi?
En genomtänkt och konsekvent insamlingsstrategi har visat sig göra skillnad när det gäller insamlingsverksamhet.

  1. Utveckla givardatabasen.

Det ska finnas ett bra stöd för att ta hand om sina givare på ett bra sätt. Att få givarna att öka sitt givande kan ibland vara enklare än att skaffa nya givare. Att vidareutveckla givardatabasen kräver en genomtänkt strategi och ett genomtänkt IT-stöd.

  • Skaffa förstagångsgivare

Metodiken att få en givare att ge en första gåva kan se ut på olika sätt. Att visa givaren respekt genom att tacka för gåvan är ofta väsentligt. Att få en andra gåva och en tredjegåva kräver även detta en god planering. Målet är ju att utveckla en förstagångsgivare till att bli en regelbunden givare. I KomMed Cloud finns det ett bra stöd för att kunna genomföra en god strategi.

Hur hanterar man ”öronmärkta” gåvor?
För att motivera ett givande och skapa en meningsfull relation till givarna väljer de flesta organisationer att samla in gåvor till specifika ändamål. I KomMed finns det möjlighet att märka upp ett obegränsat antal ändamål som man kan knyta inkomna gåvor till. Ändamålsdefinitionen styr även hur inkomna gåvor ska redovisas i organisationens redovisningssystem. Det är naturligtvis även möjligt att märka upp ändamål som ”allmänt”. I KomMed kan man dessutom märka upp om ett ändamål är berättigat till skattereduktion för givaren. Hanteringen av skattereduktion med inkomstuppgift till givaren och redovisning till skatteverket finns inbyggt i KomMed Cloud.

Hur hanterar man ”avtalsgåvor”?
Avtalsgåvor är en definition på ett ”gåvolöfte” som givaren och organisationen kommit överens om. En avtalsgåva kan gälla återkommande månadsdragningar eller kvartalsdragningar.

I KomMed Cloud finns stöd för hantering av såväl återkommande gåvor och fadderskapsgåvor. I KomMed styrs även om gåvan ska betalas via autogiro, månads-SMS eller genom utskrift av inbetalningskort- eller mail.

Hur hanteras spontangåvor
En spontangåva kan komma in baserat på ett utskick med förslag på gåva (manuellt inbetalningskort eller OCR-avi). Betalning kan även komma in som en betalning via organisationens hemsida eller via en SMS-kampanj. När det gäller spontangåvor ska ändamål vara angivet för att säkerställa att gåvan redovisas korrekt. Tack ska normalt tas fram för spontangåvor. Tack kan skickas via mail, SMS eller brev.

Vilka typer av gåvor kan man hantera genom KomMed Cloud?

  1. Manuell spontangåvor.
  2. OCR-gåvor
  3. Autogirogåvor
  4. SMS-gåvor
  5. Webbgåvor
  6. Minnes- och högtidsgåvor

I samtliga fall kan man i efterhand direkt följa vem som betalat gåvan och på vilket sätt. Tackbrev kan tas fram och sändas på önskat sätt, exempelvis som bifogat Pdf i ett mejl eller som ett traditionellt utskrivet tackbrev eller ett SMS. Normalt sker tacket via den kanal som gåvan kom inpå, exempelvis att en SMS-gåva föranleder tack som ett SMS. Regelverket för tack ställs in för respektive organisation.

Hur kan man följa upp och analysera sina insamlingar?
KomMed har ett utvecklat stöd för att bedriva kampanjer (avgränsade aktiviteter) för att bedriva insamlingar. Det är möjligt att följa upp hur kampanjerna utfallit i förhållande till vad man planerat. (Läs under rubriken ”Kampanjer”). I KomMed Cloud är det även möjligt att ta fram RFM-analyser, relaterat till genomförda kampanjer eller relaterat till en definierad målgrupp.

Kan man bedriva ”Egna insamlingar” med hjälp av KomMed Cloud?
I KomMed Cloud finns ett komplett funktionspaket som underlättar för enskilda personer att bedriva ”en egen insamling” mot släkt och vänner för något som han/hon brinner för. I KomMed Cloud hamnar såväl givare som gåvor på rätt ställe och med rätt ändamål. KomMed Clouds olika betalkanaler är användbara och det är möjligt både för den enskilde insamlaren och för organisationen att följa upp utvecklingen.